Kvalitetsarbejde

Kvalitetsarbejde

Målrette og operationalisere skolens arbejde

Målrette og operationalisere skolens arbejde med til stadighed at forbedre kvaliteten af uddannelsestilbud, elevernes gennemførsel og tilfredshed med skoleopholdet.

Principper for tilrettelæggelse af systematisk kvalitetsarbejde

Kvalitetsarbejde skal give feedback om i hvor høj grad mål er nået og skal skabe grundlag for forandringer og organisationsudvikling. Kvalitetsarbejdet på NL er centralt i forbindelse med skolens profilering og markedsføring som såvel uddannelsesinstitution som kostskole. Skolens kvalitetsarbejde afspejler skolens værdier. Der skal være åbenhed og gennemskuelighed i kvalitetsarbejdet. Følgende 3 fokusområder betegnes som væsentlige i kvalitetsarbejdet:

1. ”De fire klare mål”

 • Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
 • Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
 • Erhvervsuddannelsen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt
 • Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes

2. Systematisk undervisningsevaluering og undervisningsmiljø-evaluering, herunder systematisk informationsindsamling.

Der indsamles statistisk materiale og kommentarer med elevernes skriftlige og mundtlige evalueringer af de enkelte forløb i uddannelsen og opholdet på skolen. Materialet bearbejdes og der iværksættes en opfølgning med handlingsplan med henblik på implementering af nye tiltag i de næste undervisningsforløb. Et centralt element heri er den forløbsansvarlige og forløbsmøderne. Der afholdes forløbsmøder før, under og efter gennemførelse af et forløb. Uddannelseslederen deltager i forløbsmøderne, forstanderen deltager om nødvendigt i forløbsmøderne.

Data fra evalueringer og data fra datavarehus indgår i handlingsplan for øget gennemførelse og elevtrivselsundersøgelse.

3. Kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere

Ledelse dækker over bestyrelse og daglig ledelse. Medarbejdere dækker over teknisk-administrative medarbejdere og undervisere.

Kompetenceudvikling skal afspejle de krav, der stilles i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser kap. 3 ”Lærer- og lederkvalifikationer”, § 58 vedrørende kontakt- og mentorressourcer, samt ressourcer til uddannelses- og erhvervsvejledere.

Kvalitet i undervisningsmiljøet handler også om kvalitet i kostskoleafdelingen. Derfor inddrages kompetenceudvikling af teknisk-administrativt personale også på Nordjyllands Landbrugsskole.

Væsentlige delelementer i kvalitetsarbejdet:

 • Skolens værdigrundlag
 • Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag
 • Pædagogisk ledelse
 • Forløbsevaluering, herunder undervisningsmiljø
 • Handlingsplan for øget gennemførelse.
 • Trivsels- og tilfredshedsmålinger – for elever, ansatte og virksomheder
 • Kompetenceudvikling af samtlige medarbejdergrupper
 • Kvalitative elevudsagn i dagligdagen