Fra gymnasiet? Bliv 1S elev

Fra gymnasiet? Bliv 1S elev

Er du student? Eller har du anden relevant baggrund? Så kan du uddanne dig til landmand på et afkortet forløb.

Inden opstart på Grundforløbet bliver du kompetenceafklaret, for at få et overblik over muligheder for merit, praktisk erfaring m.m. Kompetenceafklaringen sker via en samtale med vejleder. Et normalt grundforløb har en længde på 20 uger og 1. Hovedforløb har en varighed af 16 uger. Et afkortet forløb har en varighed af et grundforløb på 10 uger og et hovedforløb på 11 uger, altså en afkortning på 15 uger.

Opbygning af forløbet

Grundforløb

Varighed: 10 uger, under forudsætning af merit i følgende:

 • Biologi F (2 uger)
 • Naturfag F (2 uger)
 • Kørekort til traktor (som minimum)

På grundforløbet skal følgende kompetencer være opnået:

Certifikater:

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed (§ 17)
 • Medicinhåndtering
 • Hygiejnekursus (for elever i svinepraktik).

Uddannelsesmål:
Elever på et afkortet grundforløb skal opfylde de generelle kompetencemål for uddannelsen. For nærmere beskrivelse af målene se bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/471

Uddannelsesmålene opnås igennem følgende fag/temaer på grundforløbet:

Husdyr, kvæg og svin med fokus på:

 • Normal adfærd og vurdering af sygdomstegn
 • Håndtering af dyr, pasningskrav
 • Fodringsmetoder, fodermidler
 • Økologi og bæredygtighed

Planter og teknik med fokus på:

 • Tekniske installationer og maskiner som anvendes ved husdyrhold og ved dyrkning af afgrøder
 • Jordbundsforhold og behandlingsmetoder
 • Naturens kredsløb
 • Næringsstoffernes indvirkning på dyr og planter.
 • Dyrkningsmetoder
 • Værkstedsøvelser

Grundforløbsprøve:

Forløbet afsluttes med en grundforløbsprøve og den forudsættes bestået inde opstart på HF1. Inden opstart på HF1 kræves også at du har indgået aftale med en landmand omkring uddannelsesaftale.

 1. Hovedforløb

Varighed: 11 uger, under forudsætning af merit for følgende:

 • Matematik F (2 uger)
 • Biologi E (1 uge)
 • Valgfag (2 uger)

Følgende fag skal du have på 1. hovedforløb:

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag (8 uger):

 • Landbrugsproduktion (4 uger)
 • Grundlæggende økonomi (1 uge)
 • Plantebeskyttelse 1 (1 uge)
 • Økologi, grundprincipper (1 uge)
 • Bæredygtighed (1 uge)

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag (3 uger)

 • Dyrehold (2 uger)
 • Specialproduktion, planteavl (1 uge)

 2. Hovedforløb

I hovedforløbet kommer du til at have spændende valgfag og mere specialisering, samt endnu et praktikophold. Hovedforløbet er en kombination af undervisning og praktik. Når du har gennemført disse, kan du kalde dig Faglært Landmand.