Tobaksfri skoletid

Tobaksfri skoletid

Politik for røg- og tobaksfrit miljø på
Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk.

Røg- og tobaksfrit miljø på Nordjyllands Landbrugsskole er en del af den tobakshandleplan, som regeringen og et flertal af folketingets partier har vedtaget. Formålet er at færre unge skal begynde at ryge.
Tiltaget gælder for alle landets ungdomsuddannelser fra den 31. juli 2021.
Røgfrit miljø betyder, at elever, kursister, medarbejdere og besøgende skal undlade at anvende tobaksrelaterede produkter på skolens matrikel* og i skoletiden** – eller have omgang med andre som anvender.

*Skolens matrikel anses som den blå markering på kortet herunder. Hensynet til skolens naboer, trafiksikkerheden og skolens arealer ligger til grund for den blå markering og dermed for det røg- og tobaksfri miljø. Skolens matrikel er altid røgfri. Kort over skolens matrikel findes nederst på denne side.

**Skoletiden er hverdage fra 8-16 (8-12 fredage). Ved studieture, ekskursioner og konferencer betragtes skoletiden som den programlagte tid.

Politikken gælder for alle tobaksrelaterede produkter, dvs. produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lign. – men også øvrige relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Sanktioner

Det har vist sig, at politikker på dette område kun lader sig gennemføre, hvis der er tilhørende sanktioner, som håndhæves af skolen. Derfor indføres nedenstående handleplan og sanktioner ved brud på reglerne om røg- og tobaksfri matrikel og skoletid.

Alle medarbejdere på skolen er med til at håndhæve og gennemføre politikken ved at sørge for information til gæster og elever, og desuden skal vi alle hjælpe til gennemførelsen af sanktionssystemet.

Alle medarbejdere, der konstaterer en overtrædelse, konfronterer eleven med at vedkommendes navn og klasse viderebringes i en mail, SMS eller lignende til forstanderen.

På Nordjyllands Landbrugsskole gælder et sanktionssystem med 4 trin:

  1. Første gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til en samtale med en af skolens ”Røgfri vejledere” der kan støtte eleven i at blive røgfri. Samtidig gennemgås reglerne om røg- og tobaksfrit miljø og der gives en mundtlig advarsel. Advarslen registres af skolen.
  2. Anden gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til 1. skriftlige advarsel, og en samtale hvor det indskærpes, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. Den skriftlige advarsel registreres af skolen.
  3. Tredje gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til 2. skriftlig advarsel. Denne gang med henblik på midlertidig bortvisning. Det afgøres af forstanderen hvor længe bortvisningen gælder – op til 10 dage. Den skriftlige advarsel registreres af skolen.
  4. Fjerde gang reglen overtrædes udmeldes eleven fra skolen.

På alle sanktionstrin orienteres forældre, hvis eleven er under 18 år, og altid landmanden/virksomheden hvis eleven har en uddannelsesaftale.

Håndhævelse og rollefordeling

På Nordjyllands Landbrugsskole er alle medarbejderne en aktiv del af håndhævelsen af politikken om Røg- og tobaksfrit skolemiljø. Det betyder, at alle er opmærksomme på overtrædelse af reglerne for røgfri skole- og arbejdstid og reagerer jævnfør politikken og sanktioner.

Alle klasser og hold skal introduceres til røg- og tobaksfrit miljø og muligheden for at søge hjælp og vejledning til at blive røg- og tobaksfri.

Skolens elevråd inddrages i håndteringen af det røg- og tobaksfrie miljø og vil således have indflydelse på forskellige aktiviteter der kan igangsættes for at understøtte denne politik.

Supplerende

– Forstanderne kan i særlige tilfælde beslutte at der kan afviges fra denne politik – der skal dog ligge væsentlige argumenter til grund herfor.