Løn og refusion

Løn og refusion

Løn

Som lærested er du forpligtiget til at betale løn til eleven i hele elevtiden, både når eleven er i praktik og på skole. Du skal mindst betale eleven den løn, der er fastsat ved overenskomst på området

Elever som starter uddannelsesforløbet med grundforløbet uden uddannelsesaftale kan søge SU, hvis de er fyldt 18 år.

Klik på nedenstående links, for at se den aktuelle lønoversigt og overenskomst.

Refusion

AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag varetager udbetalingen af refusionen, mens vi som skole foretager de nødvendige indberetninger

Læs mere om refusionsmuligheder:

  • Befordring
  • Kost og logi

Lønrefusions satser – klik her.

BEFORDRING

Der ydes refusion for en del af udgifterne til elevens transport til og fra skole, dog højst 80% af prisen for billigste offentlige transport. Følgende kriterier skal være opfyldt:

Eleven har mere end 10 kilometer fra hjem til skole

Virksomheden betaler elevens transportudgifter

Virksomheden og eleven har en godkendt uddannelsesaftale

KOST OG LOGI

Retten til betalt kost og logi under skoleophold gælder, hvor et af følgende to kriterier er opfyldt:

  1. Opholdet er nødvendigt, dvs. at transporttiden (med offentlig transport) mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter
  2. Opholdet er aftalt mellem eleven og arbejdsgiver, hvor skolen ikke er nærmeste skole. Herudover skal skoleopholdet være indeholdt i en godkendt uddannelsesaftale

Beløbsgrænsen er fastsat til 550 pr. uge for elever på landbrugsuddannelsen.