Workshops

Workshops

Få et overblik over vores 18 forskellige workshops

Mål 4: Kvalitetsuddannelse | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling   

Workshop 1: STUK (Fra 10:45 – 12:00)

“Fra uddannelsesbekendtgørelse til lokal undervisningsplan” 

I denne workshop får du en introduktion til regelhierarkiet på erhvervsuddannelsesområdet. Hvordan er styringskæden opbygget. Hvilke regler og rammer arbejder vi ud fra. Hvordan er sammenhænget mellem lov, bekendtgørelse, uddannelsesordning og skolens lokale undervisningsplan. 

Indlægsholder: Christian Fentz, Pædagogisk konsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Uddannelsesansvarlig for jordbrugs- og fødevareruddannelserne.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 2: Fremtidens undervisningsmaterialer (Fra 10:45 – 12:00)

Hvordan skal vi bære undervisningen i bæredygtighed ind i fremtiden? “

Det bliver konkret, udviklende og sjovt – når forlaget sammen med deltagerne tager på en fremtidsrejse på denne workshop. Vi ser godt nok kun 1-2 år frem i tiden, men i den digitale tidsalder kan det få afgørende indflydelse på undervisningsmaterialerne. Det bedste er, at forlaget har mange projekter på tegnebrættet og på workshoppen får lærerne indsigt i planerne og mulighed for at påvirke fremtiden.
Formen bliver korte oplæg og præsentation af demo-projekter og dilemmaer – efterfulgt af udvikling og dialog i plenum eller temagrupper.

Indlægsholder: Lene Overgaard Bruun er forlagschef og leder af SEGES Forlag. Med en bachelor i Humanistisk informatik, en overbygning i kommunikation med speciale i evaluering af lærebøger og godt i gang med en diplomuddannelse i digital konceptudvikling – sætter hun fokus på fremtidens digitale undervisningsmaterialer fra SEGES Forlag.

Det handler ikke kun om bøger – det handler især om en ny digital platform til landbrugseleverne, som er klar i 2022.  I udviklingen af undervisningsmaterialer til landbrugsuddannelsen prioriterer forlaget, at materialerne er udviklet i samarbejde med landbrugslærerne og -skolerne. Derfor er det oplagt at tage ”fremtidens undervisningsmaterialer” med på denne workshop. Vi bruger eksempler på fremtidige digitale undervisningsforløb til faget bæredygtighed.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 3: Et aktivt kostskoleliv – hvordan gør man? (Fra 10:45 – 12:00)

Winnie Staun er uddannet folkeskolelærer med linjefag i biologi, fysik/kemi og dansk. Hun har haft afgangsklasserne i mange år både på folkeskole og efterskole. De sidste 2 år hun været ansat på Nordjyllands Landbrugsskole og underviser i naturfag, biologi og dansk. Den landbrugsfaglige baggrund har hun hjemmefra, hvor hun og hendes mand driver konv. smågriseproduktion til slagtesvin og økologisk markbrug. 

David Jensen er uddannet folkeskolelærer med linjefag i Idræt, Engelsk, Natur/Teknik og dansk. Han har arbejdet på Nordjyllands Landbrugsskole i 9 år hvor han har undervist i dansk, matematik, fysik, engelsk og idræt. Derudover har han været tovholder for efter skole aktiviteterne igennem de fleste af sine 9 år på skolen. De sidste 4 år har han været koordinator på skolens SommerCamp.  

“Vi fra Nordjyllands Landbrugsskole holder et oplæg om vores måde at tænke kostskole på. En kort præsentation af styring, udvælgelse, planlægning samt udførelse af aktiviteter både i undervisningstiden og i fritiden. Vi vil også komme ind på den økonomiske del, implementering af sociale medier, og hvordan vi inddrager elever i planlægningsprocessen. Workshoppen er dialogbaseret, og vi vil inddrage dig fysik i eksempler fra undervisningen. Fra workshoppen kan du forvente at få gode praktiske idéer med hjem.”

Mål 13: Klimaindsats | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 4: Hvordan beregner man klimabelastning og hvad skal dertil
for at nå i mål med klimamålene
?(afvikles både formiddag og eftermiddag)

For os som undervisere er det meget svært at finde ”sandheden”, når Concito melder ud det koster 151,95 CO2e/kg at spise mørbrad, og formanden for Dansk Kvæg dagen efter melder ud, at dette tal max ligger på 30 Co2e/kg.  

I denne workshop kommer Concito med deres beregninger, og fortæller om hvad der ligger til grund for deres vurderinger. Samtidig vil der også være bud på hvordan landbruget opnår visionen om et være klimaneutrale i 2050. Læs mere om CONCITO her

Indlægsholder: Michael Minter er programchef for CONCITOs program om Fremtidens fødevarer.  Michael er uddannet cand.scient.adm. og har lang erfaring med analyse, strategi og kommunikation på miljøområdet. Han har tidligere arbejdet som EU-medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, bestyrelsesmedlem i European Environmental Bureau, kommunikationsrådgiver i Operate A/S og som selvstændig konsulent i ECOPA Sustainability Consulting. I CONCITO har han tidligere arbejdet med analyser om reduktion af madspild og fremme af klimavenlige madvaner. 

Mål 15: Livet på land | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 5: Naturpleje og naturforvaltning – Inspiration og erfaringsudveksling (Fra 10:45 – 12:00)

Hvordan motiveres eleverne bedst til læring? 

Baggrunden for indholdet i bogen Landmanden som Naturforvalter, samt hvordan bogen er tænkt at kunne bruges i undervisningen. Heidi Buur Holbeck, Naturchef, Seges. Heidi er medforfatter på bogen Landmanden som Naturforvalter, som er bygget op omkring læringsmålene i det obligatoriske fag på 2. hovedforløb Naturpleje og naturforvaltning 

Majbrit Terkelsen, underviser, Nordjyllands Landbrugsskole. Majbrit underviser i faget Naturpleje og Naturforvaltning. Har været med i redigeringsgruppen til bogen Landmanden som Naturforvalter. 

Læs mere om Landmand som Naturforvalter her.  

Workshop: Erfaringsudveksling omkring undervisningsindhold. Tolkning af læringsmålene. Udarbejdelse af konkrete forløb. Moderator: Majbrit Terkelsen, Nordjyllands Landbrugsskole 

Mål 3: Sundhed og trivsel | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 6: Rygeforbud – er vi klar til det? (Fra 10:45 – 12:00)

Hvordan implementerer vi Rygeforbud på skolerne. Hvordan hjælper vi eleverne bedst muligt, og hvordan “klæder” vi ansatte på til at håndtere rygeforbud. 

Kort indlæg fra Natasja Rosendahl 

Indlæg fra Kræftens bekæmpelse 

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 7: Digitale teknologier – hvad har vi lært af coronakrisen? (Fra 10:45 – 12:00)

Vi udvikler e-læringen og samler indholdet til ét produkt. E-læring er en standardbetegnelse for kompetenceudvikling, hvor indholdet, eller dele heraf, formidles via informations- og kommunikationsteknologi. Vi skal arbejde med elementer såsom video, quiz, interview, opgaver og diverse interaktive elementer som har været succesfulde under corona-krisen. Herefter skal vi diskutere og reflektere over hvordan diverse digitale teknologier fortsat kan benyttes i undervisningen 

Mål 13: Klimaindsats | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 8: Klimabevidste elever (Fra 10:45 – 12:00)

“Hvordan får vi vores elever til at interesserer sig for klima?”

Vi får besøg af to indlægsholdere: Henriette Guldager og Gustaf Bock. Henriette og Gustaf arbejder begge med landmænd hver dag. De vil dele deres erfaringer med hvordan Arla og Danish Crown arbejder med, at få deres andelshavere til at arbejde, og interessere sig for klimaindsatser på gårdene. Hvilke dialogværktøjer virker for andelsvirksomhederne og hvordan får landmændene lyst til at sænke klimabelastningen på deres ejendom. 

Henriette Guldager: Ansat som Regional Manager i Arla Foods MedlemsService. Daglig rolle som Regionschef med ansvaret for medlemmerne og det folkevalgte system i Nordjylland samt medlemsforhold i relation til konceptmælk i hele Danmark som f.eks. økologi, Dyrevelfærdsmærke og Non-Gm. Baggrund som tidligere ansat i Danish Crown/Friland. Uddannet landmand i DK med overbygning fra Sveriges Landbrugs Universitet (SLU).  

Gustaf Bock: Ansat som Director for sustainable farming. Daglige ansvar er strategi og implementering af bæredygtighedstiltag (Klima, Biodiversitet, Dyrvelfærd og sourcing i Danish Crowns fire produktionslande – Danmark, Sverige, Tyskland og Polen. Ligeledes ansvar for Danish Crown Landbrugs forsknings- og udviklingsprogrammer, samt udvikling af nye kommercielle bæredygtighedskoncepter i koncernen. Baggrund som Agronom og HD i Økonomistyring og projektledelse. Har tidligere arbejdet 25 år i SEGES. Driver med sin søn 400 ha planteavl ved Randers. 

Slutteligt vil der være en debat om hvordan vi kan bringe indlægsholderes erfaringer i spil, i forhold til at få eleverne til at interessere sig for emnet 

Mål 3: Sundhed og trivsel | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 9: Elevtrivsel (Fra 10:45 – 12:00)

Hvordan kan vi arbejde med elevtrivsel på skolerne?

Workshoppen er for dig, der ønsker en bedre indsigt i årsagerne til mistrivsel. Du får præsenteret konkrete  forslag og værktøjer til at forbedre denne proces som helhed. 

Jonas Kamp-Jensen har arbejdet som konsulent hos Edura i 2 år, hvor han det seneste år har siddet i teamet “Trivsel og fastholdelse”. Teamet arbejder dedikeret med landets skoler på at få udpeget nødvendige og brugbare indsatser i fastholdelsesindsatsen. Det er Eduras overbevisning, at skolerne gennem et stærkt datagrundlag, kan målrette deres indsatser efter hvor, der er behov for flest dedikerede ressourcer.   

Birgit Lauridsen, Elevcoach på Nordjyllands Landbrugsskole.  Birgit er uddannet Agronom og har arbejdet med landbrugselever i de sidste 30 år, først som underviser, de sidste ca. 11 år som vejleder/coach. 

Workshoppen er dialog og samarbejdsorienteret. Workshoppen kommer til at tage udgangspunkt i den aktuelle situation hos skolerne på de grønne uddannelser. Elevcoachen hos Nordjyllands landbrugsskole vil komme med konkrete eksempler på hvordan mistrivsel håndteres. Du kan forvente at få praktiske eksempler på løsningsforslag, samt indblik i hvordan du løbende kan indsamle data for at opfange faresignaler ved potentielle elever i mistrivsel.   

Mål 17: Partnerskaber for handling | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 10: SKOLENS INTERNATIONALE ARBEJDE (Fra 14.00 – 15.15)

Fra Vision til handling – fungerer skolens strategi for internationalisering i praksis

Denne workshop er for ledere og personale involveret i planlægning og implementering af internationale aktiviteter (lærer-ildsjæle, koordinatorer, vejledere, projektledere, uddannelsesledere, direktører, forstandere). Du får kendskab til faktorer for succes med strategi og handling i fht. internationale aktiviteter. Få inspiration til at arbejde strategisk med internationale aktiviteter.

Europea Danmark er tovholder på denne workshop

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 11: Godt arbejdsmiljø som en vinderstrategi (Fra 14.00 – 15.15)

De kommende generationer af arbejdstagere ved, at de har et langt arbejdsliv foran sig, og samtidig vil de have en smidig, meningsfyldt og ikke mindst sikker arbejdsdag. Landbruget skal kunne levere sikre arbejdspladser – og heldigvis er det også godt for bundlinjen. Workshoppen er en intro til emnet og optakt til en hel temadag om undervisning i arbejdsmiljøsystematisk sikkerhedsarbejde på landbrug, der ønsker vækst og nem rekruttering.

Indlægsholder: Marianne Norup har gennem godt 17 år arbejdet professionelt med arbejdsmiljø og sikkerhed, de sidste 4 år ved SEGES – læs mere her. 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 12: Rekruttering og fastholdelse af elever indenfor de grønne uddannelser (Fra 14.00 – 15.15)

Workshoppen tager udgangspunkt i den aktuelle situation hos skolerne på de grønne uddannelser. Der vil blive indsamlet positive og målbare erfaringer fra deltagerne. Workshoppen er dialog og samarbejdsorienteret. Du kan forvente at få praktiske eksempler på løsningsforslag, samt indblik i hvordan rekruttering og fastholdelse skal ses som en helhed.  Hvis jeres rekruttering og fastholdelses indsatser er en udfordring, giver denne workshop konkrete forslag, samt værktøjer til at forbedre denne proces som helhed.

Indlægsholdere:

Jonas Kamp-Jensen har arbejdet som konsulent hos Edura i 2 år, hvor han det seneste år har siddet i teamet “Trivsel og fastholdelse”. Teamet arbejder dedikeret med landets skoler på at få udpeget nødvendige og brugbare indsatser i fastholdelsesindsatsen. Det er Eduras overbevisning, at skolerne gennem et stærkt datagrundlag, kan målrette deres indsatser efter hvor, der er behov for flest dedikerede ressourcer.    

Louise Bech Vestergaard har været en del af Lundbæk-holdet siden 2016. Louise er ansvarlig for skolens markedsføring og varetager alt fra optagelse og klipning af film, brugen af sociale medier og generering af trafik til hjemmesiden, til opsætning af stande og udarbejdelse af trykt materiale. Lundbæk er de sidste par år blevet mere proaktiv i forhold til ”onboarding” processen i forhold til nye elever og denne marketingindsats har givet klokkeklare resultater i forhold til elevoptag. 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 13: Praktisk tilgang til naturvidenskabelige fag (Fra 14.00 – 15.15)

Hvordan motiveres eleverne bedst til læring? 

Under kvalitetsuddannelse vil vi i denne workshop have fokus på ” Praktisk tilgang til naturvidenskabelige fag. Hvordan motiveres eleverne bedst til læring? ” På workshoppen tager vi afsæt i den praktiske del af undervisningen i naturfagene. Arbejdet har til formål at øge elevernes læring og samtidig motivere dem. Med udgangspunkt i et forsøg fra hver af de tre fag diskuterer vi hvordan kan disse forsøg kan differentieres til elevernes faglige niveau, fra den svage eud elev til den stærke eux elev. Derudover vil workshoppen indeholde en erfaringsdeling om forsøg, med etablering af en fælles idebank for alle undervisere på landbrugsskolerne. Medbring derfor PC og gerne øvelsesvejledninger (elektronisk eller udskrift) til de bedste forsøg i din undervisning. Der vil på workshoppen være en masse udstyr til rådighed, så der vil være mulighed for at arbejde praktisk, demonstrere og afprøve nye forsøg. 

Indlægsholdere:

Winnie Staun er uddannet folkeskolelærer med linjefag i biologi, fysik/kemi og dansk. Hun har haft afgangsklasserne i mange år både på folkeskole og efterskole. De sidste 2 år hun været ansat på Nordjyllands Landbrugsskole og undervist i naturfag, biologi og dansk. Den landbrugsfaglige baggrund har hun hjemmefra, hvor hun og hendes mand driver konv. smågriseproduktion til slagtesvin og økologisk markbrug. 

Grethe Venås Jakobsen er uddannet ingeniør i bioteknologi og har efterfølgende taget en Ph.D. på forskningscenter Foulum. Hun har arbejdet som gymnasielærer med bl.a. landmands EUX elever i 6 år. 

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 14: Iværksætteri og innovation (Fra 14.00 – 15.15)

  • Kort præsentation / intro af faget og forløbet:  
  • (30 min) Dommer holder oplæg om konkurrence på Nordjyllands Landbrugsskole og de observationer (der vises billeder af de tre vigtigste projekter) sammen med underviser i en PowerPoint  
  • (15 min) i grupper  
  • Hvorfor er faget vigtigt? – hvordan kan man motivere eleverne?  Hvad er særlige udfordring? 
  • (15 opsamling i plenum) – og skrives ned til fælles inspiration 

 Dommer fra konkurrencen kommer og fortæller om konkurrencen

Verdensmål | Verdens bedste nyheder

Workshop 15: Hvordan arbejder SEGES med bæredygtighed og klimamål, og hvordan får vi det i fællesskab til at virke i landbruget og blandt vores elever (Fra 14.00 – 15.15)

I oplæg til debat vil følgende emner bliver taget op: Hvorfor skal landmanden arbejde med bæredygtighed? Hvordan gør SESGES bæredygtighed konkret på den enkelte bedrift? Hvordan opgøres klimagas fra landbruget? Hvor kommer landbrugets klimagas fra? Landbrugets klimaværktøj og Redskaber til at reducere klimagas fra landbruget.  

Indlægsholder: Hans Roust Thysen er klimachef i SEGES. Agronom med en fortid som produktchef i grovvarebranchen,  landbrugsrådgiver indenfor planteavl,  økologi, miljørådgiver. Miljøchef i SEGES og fra 2020 klimachef, Center for Klima & Bæredygtighed i SEGES.   

Mål 3: Sundhed og trivsel | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 16: Sundhed og bevægelse – hvordan implementeres dette? (Fra 14.00 – 15.15)

Workshoppen er for dig, der er interesseret i sundhed og bevægelse på erhvervsuddannelser. 

Dansk Firmaidrætsforbund har siden 2011 arbejdet med at skabe aktivitet for elever på erhvervsskolerne. Workshoppen vil tage udgangspunkt i, hvordan endnu flere unge inspireres til at deltage i motionsaktiviteter i og omkring skoletiden gennem erfaringer og inspiration til bevægelse i og omkring skoletiden. 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Workshop 17: Samarbejde mellem skole og erhverv (Fra 14.00 – 15.15)

Praktikforløbet samarbejde mellem skole og praktikstedet
Besøg af praktikværter med indspark fra hverdagen i produktionen og samarbejdet omkring uddannelse og udvikling af vores elever.
Fokus på samarbejdet i dag og hvordan ønsker vi samarbejdet i fremtiden